Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. U. UE 29.03.2019)

CEL REGULACJI

Celem rozporządzenia (UE) nr 2019/515 jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez poprawę stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz usunięcie nieuzasadnionych barier w handlu.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju towarów, w tym produktów rolnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 akapit drugi TFUE, a także do decyzji administracyjnych, które właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do wszelkich takich towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

ZADANIA PUNKTÓW KONTAKTOWYCH DS. PRODUKTÓW

Państwa członkowskie wyznaczają i utrzymują na swoim terytorium punkty kontaktowe ds. produktów oraz zapewniają, aby ich punkty kontaktowe ds. produktów miały wystarczające uprawnienia i dostęp do odpowiednich zasobów potrzebnych do właściwego wykonywania swoich zadań.

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Ministerstwo Rozwoju

Departament Spraw Europejskich

Punkt Kontaktowy ds. Produktów

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa (00-507 Warsaw)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Żródło:https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) działa w Polsce od 2009 roku. Zadaniem PCP jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego. Informacje mogą dotyczyć:

  • polskich przepisów technicznych jakie obowiązują dla różnych kategorii towarów,
  • obowiązku uzyskania zezwolenia jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów,
  • danych kontaktowych właściwych organów na terytorium Polski, odpowiedzialnych za ocenę i /lub kontrolę różnych grup towarów,
  • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym związanego z oceną lub kontrolą danego towaru,
  • wskazania danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich.

INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

INSPEKCJI HANDLOWEJ W BYDGOSZCZY

Sposób udzielenia informacji: poczta elektroniczna (e-mail)

Formularz z zapytaniem należy przesłać na adres e-mail (Wzór formularza - wersja *.doc) :

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Wydział Kontroli Paliw, Handlu i Usług, tel. 52 323 16 22) – gdy zapytanie dotyczy paliw (ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego LPG, sprężonego gazu ziemnego CNG, paliw stałych),
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Wydział Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów, tel. 52 323 16 13) – gdy zapytanie dotyczy kotłów na paliwa stałe.

Termin na udzielenie odpowiedzi: 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania dotyczącego wzajemnego uznawania towarów.

Zapytania można składać w języku polskim.

PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU KOMPETENCJI INSPEKCJI HANDLOWEJ

paliwa

- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.)

paliwa ciekłe

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężki oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008)

biopaliwa ciekłe

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2016 r. poz. 771)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek (Dz. U. Nr 24 poz. 149)

gaz skroplony (LPG)

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016. poz. 540)

sprężony gaz ziemny (CNG)

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1094)

paliwa stałe

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890)

-rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. poz. 1892)

kotły na paliwa stałe

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690 ze zm.)