Stały Sąd Polubowny

Prowadzenie sądownictwa polubownego jest ustawowym obowiązkiem Inspekcji Handlowej.

Stały Sąd Polubowny, działa przy Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. W delegaturach WIIH w Toruniu i Włocławku funkcjonują jego Ośrodki Zamiejscowe.

Rozpatruje on spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług między konsumentami i przedsiębiorcami. W szczególności jest właściwy w zakresie sporów konsumenckich wynikających na tle sprzedaży towarów i usług m.in. w przypadku sporów związanych ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywności). Dodatkowo sąd jest właściwy w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych). Podstawą rozstrzygnięcia są powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego, krajowego oraz zasady słuszności.

Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Warunkiem rozpoznania sprawy zgoda obu stron sporu na jego rozstrzygnięcie przez ten sąd. Strony mają prawo wycofać się z postępowania do czasu rozpoznania sprawy.

Językiem, w którym można składać wnioski o wszczęcie postępowania przed stałym sądem polubownym oraz językiem w jakim jest prowadzone postępowanie jest język polski.

Aby postępowanie przed stałym sądem polubownym mogło zostać wszczęte przez Inspekcję Handlową konieczne jest podjęcie próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu. Próba ta powinna być podjęta przed upływem roku od dnia, kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania. Prosimy mieć na uwadze inne okoliczności, które mogą wpłynąć na odmowę rozpatrzenia sporu.

Stały sąd polubowny jest uprawniony do odmowy rozpatrzenia sporu kiedy:

  1. Wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  2. Spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
  3. Sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
  4. Wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  5. Rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu.

Wniesienie pozwu lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoznanie sprawy nie wiąże się z żadnymi opłatami. Ewentualne koszty mogą powstać dopiero w toku postępowania, np. w wypadku pojawienia się potrzeby powołania rzeczoznawcy. Sąd polubowny w przypadku konieczności powołania rzeczoznawcy nie musi korzystać z opinii biegłych sądowych. Jeżeli rzeczoznawca z danej branży znajduje się na liście prowadzonej przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej może on zostać powołany w rozstrzyganej sprawie.

Zaletą postępowania przed sądem polubownym jest jego szybkość (w porównaniu do postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi), minimalizacja kosztów oraz fakt, że orzeczenie sądu polubownego  ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu powszechnego.
Sprawy rozpoznawane są zawsze przez trzyosobowy skład orzekający, składający się z Przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego  oraz dwóch arbitrów, wyznaczanych przez obie strony sporu z list stałych arbitrów, utworzonych i powołanych przy Sądzie.

Arbitrzy stałego sądu polubownego, czyli osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

-        spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadają ogólną znajomość prawa;

-        są powoływani na czteroletnie kadencje przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie rekomendacji stron umowy o utworzeniu niniejszego sądu zawartej przez wojewódzkiego inspektora z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów lub interesy przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi;

-        prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;

-        mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia sądowi okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;

-        ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowań, jakie prowadzą;

-        są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Sąd polubowny wydaje rozstrzygnięcia w trzyosobowych składach, przy czym rozstrzygnięcia zapadają w taki sposób, że zapewnia się równą liczbę osób reprezentujących interesy konsumentów oraz osób reprezentujących interesy przedsiębiorców.

W skład stałego sądu polubownego (w tym także trzyosobowych składów orzekających) mogą wchodzić osoby wspólnie wybrane przez osoby reprezentujące interesy konsumentów i osoby reprezentujące interesy przedsiębiorców, przewodniczący składu orzekającego oraz przedstawiciele organów administracji publicznej lub instytucji utworzonych w drodze ustawy, do których właściwości należy pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

Przewodniczący składu orzekającego w stałym sądzie polubownym oraz przedstawiciele organów administracji publicznej nie mogą reprezentować interesów konsumentów ani przedsiębiorców.

Od wyroku sądu polubownego służy stronom skarga do sądu powszechnego w ciągu dwóch miesięcy od jego doręczenia.
W przypadku zawarcia przed sądem ugody stronom nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera informację o wyniku postępowania. Wynik postępowania może mieć charakter ugody zawartej przed zakończeniem postępowania, ugody zawartej przed sądem albo wyroku stałego sądu polubownego. Postępowanie i jego ustalenia mają charakter wiążący pod warunkiem uzyskania klauzuli wykonalności pod zawartą ww. ugodą albo wyrokiem. Inspekcja Handlowa nie prowadzi analiz przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania przed stałym sądem polubownym, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.

Stały polubowny sąd nie jest członkiem sieci podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych.

Wniosek – zapis na sąd polubowny .

Składamy go:

-        na piśmie – w siedzibie Stałego Sądu Polubownego w Bydgoszczy (85-020) przy ul. Jagiellońskiej 10, w Ośrodku Zamiejscowym w Delegaturze w Toruniu (87-100) przy ul. Moniuszki 15/21, w Ośrodku Zamiejscowym w Delegaturze we Włocławku (87-800) przy ul. Miedzianej 2/4

-        za pośrednictwem operatora pocztowego (na adresy wskazane wyżej)

-        przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP: http://epuap.gov.pl

Złożenie kompletnego wniosku umożliwi nam szybsze załatwienie Państwa sprawy. Oferujemy również pomoc przy wypełnianiu takiego wniosku bądź to osobiście w siedzibie Inspektoratu lub jego Delegaturach, bądź telefonicznie.

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (część 5)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. R (Dz.U. z 2017 r, poz. 1356)