Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1823) oraz na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.). Inspekcja Handlowa została wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod nr 6. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest na stronie Unii Europejskiej. Należy wybrać kraj, a otworzy się okno z wykazem instytucji.

Alternatywne względem postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) są tańsze, szybsze i prostsze. Nie są tak stresujące jak postępowania przed sądem powszechnym. Cechuje je polubowność, a więc dobrowolność udziału konsumenta i przedsiębiorcy w całej procedurze. Strony mają prawo wycofać się z postępowania na każdym jego etapie.

Osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

-        pracownikami Inspekcji Handlowej i spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadają ogólną znajomość prawa;

-        są upoważnione na okres 4 lat przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy do prowadzenia niniejszych postępowań;

-        prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;

-        mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia swoim przełożonym okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;

-        są wynagradzane z budżetu państwa a ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowań, jakie prowadzą;

-        mogą zostać pozbawione funkcji (może im być cofnięte ww. upoważnienie) wyłącznie na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej w sytuacji, kiedy: dokonają rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji, zostaną skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w przypadku choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań oraz w wyniku złożenia rezygnacji;

-        są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Inspekcja Handlowa jest właściwa w zakresie sporów konsumenckich wynikających w związku ze sprzedażą towarów i usług, dla których nie zastrzeżono innych właściwych podmiotów rozwiązujących te spory -  m.in. w przypadku sporów związanych ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywności). Dodatkowo jest właściwa w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych).

Podstawą rozstrzygnięcia są powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego, krajowego oraz zasady słuszności.

W toku postępowania ma zastosowanie Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywani sporów konsumenckich.

Elementem koniecznym do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest zaistnienie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.  Aby postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich mogło zostać wszczęte przez Inspekcję Handlową konieczne jest podjęcie próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu. Próba ta powinna być podjęta przed upływem roku od dnia, kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania. Prosimy mieć na uwadze inne okoliczności, które mogą wpłynąć na odmowę rozpatrzenia sporu.

Osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich upoważnione przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy podejmują działania mające na celu:

  1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
  2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu

Działania prowadzone przez Inspekcję Handlową są bezpłatne.

W toku postepowania mozna korzystać z pomocy osób trzecich, jednakże bez prawa zwrotu kosztów tej pomocy od wojewódzkiego Inspektora.

Językiem, w którym można składać wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz językiem w jakim jest prowadzone postępowanie jest język polski.

Średni czas trwania postępowania wynosi około 60 dni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami całe postępowanie powinno trwać maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nas kompletnego wniosku. Ze swej strony jednak chcemy zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań by zakończyło się ono szybciej. W wyjątkowych przypadkach natomiast, jeżeli spór jest szczególnie skomplikowany, czas ten może być wydłużony. Każdorazowo informujemy strony o ewentualnym przedłużeniu oraz przewidywanym terminie zakończenia. Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera informację o wyniku postępowania. Postępowanie i jego ustalenia nie mają wiążącego charakteru, tym niemniej z praktyki wynika, że strony honorują rezultat podjęty w rezultacie postępowania. Inspekcja Handlowa nie prowadzi analiz przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.

Inspekcja Handlowa zajmuje się sprawami, dla których nie został utworzony właściwy podmiot.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy nie jest członkiem sieci podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych albo zamieszczono informację.

Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego (ADR) można pobrać stąd.

Składamy go:

-        na piśmie – w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (85-020) przy ul. Jagiellońskiej 10, w Delegaturze w Toruniu (87-100) przy ul. Moniuszki 15/21, w Delegaturze we Włocławku (87-800) przy ul. Miedzianej 2/4

-        za pośrednictwem operatora pocztowego (na adresy wskazane wyżej)

-        pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-        przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP: http://epuap.gov.pl

Złożenie kompletnego wniosku umożliwi nam szybsze załatwienie Państwa sprawy. Oferujemy również pomoc przy wypełnianiu takiego wniosku bądź to osobiście w siedzibie Inspektoratu lub jego Delegaturach, bądź telefonicznie.

Pliki do pobrania

System pozasądowego rozwiązywania sporów po 10 stycznia 2017 roku – pytania i odpowiedzi

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich od 10 stycznia 2017 roku – ulotka

Ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego                             rozwiązywania sporów konsumenckich z dnia 17 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz 1014)

Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej.

       Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (plik pdf, plik doc