Drukuj
Odsłony: 16009

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, wchodzący w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, wykonuje zadania ustawowe przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej - Tomasz Sypniewski

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:

 1. zatwierdzanie planów finansowych Inspektoratu,
 2. dysponowanie środkami budżetowymi,
 3. ustalanie planów pracy uwzględniających kierunki działania i plany kontroli opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, 
 4. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień,
 5. przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków,
 6. powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego,
 7. udzielanie upoważnień do prowadzenia postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Inspektoratu i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,
 9. prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług. 

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - Małgorzata Wenderlich


Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. organizowanie kontroli w podległych wydziałach i delegaturach,
 2. analiza wyników działalności nadzorowanych wydziałów i przedstawianie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi,
 3. okresowa weryfikacja materiałów z inspekcji pod względem ich merytorycznego załatwienia, zasadności  i terminowości wystąpień,
 4. doskonalenie form działania wydziałów poprzez opracowywanie skutecznych metod pracy i wdrażanie ich w życie, 
 5. inicjowanie i nadzorowanie sporządzania zbiorczych sprawozdań z działalności wydziałów,
 6. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,
 7. ocena pracy nadzorowanych wydziałów.

Dyrektor Delegatury w Toruniu - Marzena Nowak – tel. 56 655-43-93

Dyrektor Delegatury we Włocławku - Maria Szczerbiak – tel. 54 231-41-21

 

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (PK) - Naczelnik - Luiza Chmielewska - tel. 52 323-16-16

Wydział Kontroli Handlu i Usług Branż Żywnościowych (BŻ) - Naczelnik - Gabriela Kisielewska - tel. 52 323-16-17

Wydział Kontroli Paliw, Handlu i Usług Branż Przemysłowych (BP) - Naczelnik - Tadeusz Klein - tel. 52 323-16-22

Wydział Nadzoru Rynku (NR) - Naczelnik - Jadwiga Sobczyk - tel. 52 323-16-13; tel./fax 52 323-16-26

Specjalista ds. pracowniczych (SP) - Agnieszka Wiśniewska - tel. 52 323-16-15

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SSP) - Sekretarz - Ewa Zawadzka - tel./fax 52 323-16-24

Wydział Budżetowo - Administracyjny (BA) - Główna Księgowa - Violetta Wiśniewska - tel. 52 323-16-18