p.o. Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy jest:

mgr Mateusz Skiba

 

kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.  (52) 322 16 16  adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz . 

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko – Pomorski  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy
 przy ul. Jagiellońska 10, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
2)  
p.o. Inspektora Ochrony Danych u Administratora jest mgr Mateusz Skiba ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.  (52) 322 16 16  adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz . 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą co do zasady pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy realizujący zadanie, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania, sądy powszechne i administracyjne, rzecznicy konsumentów, podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora. 

5) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).