Start
Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa PDF Drukuj Email
środa, 14 października 2015 08:57

Konsument, który zawiera umowę w sklepie lub w salonie sprzedaży, zazwyczaj z pewnym wyprzedzeniem podejmuje decyzję o zakupie. Ma wobec tego czas do namysłu i możliwość porównania ofert różnych przedsiębiorców. Takich możliwości z reguły nie ma konsument zaskoczony propozycją zawarcia umowy na ulicy, na wczasach, w pracy, na wycieczce, w domu. Poza lokalem nie mamy pewności, czy aby na pewno, akwizytor ma ważne pełnomocnictwo do działania w imieniu konkretnego, znanego z nazwy (firmy) przedsiębiorcy – a przecież w naszym interesie jest wiedzieć z kim zawieramy umowę
i - tak na wszelki wypadek - pod jakim adresem możemy złożyć reklamację lub adresować korespondencję.

W przypadku gdy to przedsiębiorca jest inicjatorem kontaktu handlowego - ze względu na element zaskoczenia - analiza proponowanych warunków umowy, zbadanie wiarygodności kontrahenta oraz przewidzenie prawnych i finansowych następstw składanych oświadczeń woli jest dalece bardziej utrudniona. Ryzyko podjęcia nieracjonalnych wyborów jest w takich przypadkach wysokie.

Prawo daje nam jednak pewne gwarancje  i „czas na zastanowienie”.

 

 

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza wymóg przejrzystości. Realizuje się go m. in. poprzez spełnienie przez agenta przedsiębiorcy obowiązku prawidłowego przedstawienia siebie oraz firmy w imieniu której działa, w tym adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. Musi także wskazać adres, pod którym konsument może składać reklamacje. Zobowiązany jest poinformować o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie, sposobie i terminie zapłaty, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy itp.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

Każdy, kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien poinformować go także o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny oraz wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby).

Dla skuteczności odstąpienia należy złożyć odpowiednie oświadczenie, które (dla celów dowodowych) należy doręczyć przedsiębiorcy osobiście za potwierdzeniem na kopii lub wysłać je listem poleconym. Liczy się data doręczenia lub data nadania listu poleconego. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Przed niechcianymi konsekwencjami może ustrzec wizyta w naszym Inspektoracie – tu jednak liczy się czas.


Poprawiony: piątek, 16 października 2015 08:49