Start Ciekawostki KORZYSTASZ Z USŁUG HOTELU? POZNAJ SWOJE PRAWA!
KORZYSTASZ Z USŁUG HOTELU? POZNAJ SWOJE PRAWA! Drukuj Email
Wpisany przez Jarosław Kozicki   
piątek, 12 czerwca 2015 08:46

Wakacje…czas podróż, czas odpoczynku i czas decyzji. Jaki hotel będzie najlepszy? Przestronne pomieszczenie, najlepiej z widokiem na morze lub góry. W hotelu powinniśmy czuć się komfortowo i bezpiecznie. Jednak co zrobić, gdy na miejscu okazuje się, że  zaginął nasz bagaż lub jakaś wartościowa rzecz, albo doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu?

 

Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego jest wzmożona i opiera się za zasadzie ryzyka. Osoba korzystająca z oferty obiektu hotelarskiego ma prawo oczekiwać, że wniesione przez nią rzeczy będą chronione przed kradzieżą czy uszkodzeniem. Rzeczą wniesioną będzie np. rzecz, którą gość hotelowy zostawił w pokoju lub innym miejscu, np. w recepcji. Hotel ponosi odpowiedzialność nie tylko za rzeczy wniesione, ale również za rzeczy powierzone np. bagażowemu, recepcjoniście. Należy pamiętać, że odpowiedzialność materialna za szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez gościa hotelowego jest ograniczona. Wynika to wprost z przepisów zawartych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. t. j. 2014 r. poz.121 ze zm). Zakres obowiązku naprawienia szkody przez utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się, względem jednego gościa, do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności. Poszkodowany powinien niezwłocznie zawiadomić o utracie lub uszkodzeniu rzeczy. Szkodę może zgłosić właścicielowi hotelu, dyrektorowi, kierownikowi lub każdej innej osobie, która działa w imieniu hotelu. Warto pamiętać o tym obowiązku, gdyż w przeciwnym razie roszczenie o naprawienie szkody wygasa. Jeżeli zabieramy ze sobą szczególnie wartościowe rzeczy możemy zawrzeć z przedsiębiorcą hotelowym umowę przechowania. Wówczas wyżej wskazane ograniczenia kwotowe nie mają zastosowania.

Przedsiębiorca hotelowy ponosi odpowiedzialność nie tylko za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego, ale również za szkody na osobie. Hotel jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pobytu zarówno w obiekcie hotelowym (np. w pokoju, korytarzu, restauracji), jak i na terenie poza budynkiem. Za niezapewnienie bezpieczeństwa poszkodowany ma prawo do roszczeń nie tylko kontraktowych, ale również deliktowych. W razie wystąpienia szkody gość hotelowy może żądać np. pokrycia kosztów leczenia, a w przypadku utraty zdolności do pracy - również renty lub zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i krzywdę moralną. Najgorszym możliwym scenariuszem jest śmierć na skutek uszkodzenia ciała. Gdyby doszło do tak tragicznego w skutkach wypadku, to osoby bliskie mogą skierować roszczenia odszkodowawcze przeciwko przedsiębiorcy hotelowemu. Nie będzie jednak podstaw do dochodzenia odpowiedzialności od hotelu, jeżeli hotelarzowi nie można przypisać żadnej winy (np. gdy gość hotelowy na skutek nieostrożności poślizgnął się w łazience i doznał obrażeń).  Warto również zdawać sobie sprawę, że w razie doznania szkody gość hotelowy musi ją udowodnić (zgodnie z zasadą zawartą w art. 6 kodeksu cywilnego - że „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”). O zdarzeniu należy powiadomić recepcjonistę lub inną odpowiedzialną osobę (np. kierownika obiektu hotelowego).  Okoliczności wypadku oraz jego skutki powinny zostać opisane w protokole. W dochodzeniu roszczeń od hotelu może być również pomocna opinia lekarza o doznanym uszczerbku na zdrowiu.

 

OBIEKTY HOTELARSKIE

hotele – posiadają co najmniej 10 pokoi,

w tym większość miejsc w pokojach jedno i

dwuosobowych; świadczą szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów,

motele – hotele położone przy drogach;

zapewniają możliwość korzystania z usług

motoryzacyjnych, mają parking,

pensjonaty – składają się z co najmniej

7 pokoi; oferują całodzienne wyżywienie,

kempingi – obiekty strzeżone, umożliwiające

nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych;

pozwalają na przyrządzanie posiłków

i parkowanie samochodów,

domy wycieczkowe – posiadają co najmniej

30 miejsc noclegowych, świadczą minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów; umożliwiają przy tym samoobsługę;

schroniska młodzieżowe – są przeznaczone

do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej; są dostosowane do samoobsługi klientów;

schroniska – są zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych; świadczą minimalny zakres

usług związanych z pobytem klientów,

pola biwakowe – obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

 

Podstawa prawna:

Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. t. j. 2014 r. poz.121 ze zm.)

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. t. j.  z 2014 r. poz. 196 ze zm.)

Poprawiony: piątek, 12 czerwca 2015 08:50