Kontrola koncentracji w 2018 roku

  W 2018 r. UOKiK wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców.
  To najwięcej decyzji od 11 lat.
  Celem kontroli koncentracji jest ochrona rynków przed zakłóceniem reguł konkurencji, np. monopolizacją.

W gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorcy mają swobodę zawierania transakcji. W większości krajów, również w Polsce, istnieje wyjątek od tej zasady. Jest to kontrola koncentracji. Najwięksi rynkowi gracze przed planowaną fuzją lub przejęciem innego przedsiębiorcy muszą pytać o zgodę urzędy antymonopolowe. Zapobiega to sytuacjom, w których transakcja doprowadzi do wyeliminowania konkurencji na danym rynku.

- Przedsiębiorca, który osiągnie zbyt dużą przewagę nad konkurentami lub zostanie monopolistą nie będzie musiał również zabiegać o konsumentów, co spowoduje np. wyższe ceny lub niższą jakość usług lub produktów. Dlatego konieczne jest sprawdzenie transakcji przez UOKIK. Co ważne, możemy badać jedynie wpływ koncentracji na konkurencję  – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Zgodnie z przepisami, zamiar przeprowadzenia transakcji podlega zgłoszeniu do UOKiK jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

- 2018 r. był dla urzędu rekordowy pod względem spraw z zakresu kontroli koncentracji. Do UOKiK wpłynęło 251 zgłoszeń. Urząd wydał 229 decyzji. 228 rozstrzygnięć to zgody na transakcje, a jedno to umorzenie postępowania. – mówi wiceprezes UOKiK, Michał Holeksa.

Pozostałe statystyki dotyczące kontroli koncentracji w minionym roku:

 • W jednej sprawie UOKiK przedstawił zastrzeżenia do transakcji. Było to przejęcie przez Air Products kontroli nad spółkami ACP Europe i Eurocylinder.
 • W pięciu przypadkach przedsiębiorcy wycofali wnioski o zgodę na dokonanie koncentracji. Sprawy dotyczyły m.in. przejęć: Calypso FitnessMultimedia Polska oraz Elester-PKP.
 • Średni czas wszystkich postępowań zakończonych decyzją to 41 dni.
 • 220 spraw zakończyło się bez konieczności przedłużania postępowania (średni czas to 36 dni), a osiem decyzji było poprzedzonych drugą fazą.
 • W toku jest ponad 30 postępowań, z czego pięć w drugim etapie.
 • Urząd opiniował 390 spraw prowadzonych przez Komisję Europejską. KE pytała UOKiK o opinię m.in. w sprawie fuzji spółek Siemens i Alstom.

Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – które trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w  przygotowanym specjalnie opracowaniu.

Źródło: Strona UOKiK